• strona główna
  • e-mail
  • mapa strony

Nawigacja: Klienci >> Terminy i Defninicje

Terminy i DefinicjePONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY PAŃSTWU ZAKRES PODSTAWOWYCH TERMINÓW ORAZ DEFINICJI Z ZAKRESU BADAŃ NIENISZCZĄCYCH ZGODNYCH Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI.


Terminy stosowane w badaniach emisją akustyczną


NDT -
(Non Destructive-Testing) Badania Nieniszczące 


AE
-
Skrót AE oznacza zgodnie z przyjętymi normami Emisję Akustyczną


AT - Skrót AT oznacza zgodnie z przyjętymi normami badanie Emisją Akustyczną


Emisja Akustyczna (AE) - Termin stosowany w przypadku chwilowych fal sprężystaych wywołanych przez wyzwolenie energii w materiale lub przez proces.


Zdarzenie Emisji Akustycznej - zjawisko fizyczne powodujące Emisję Akustyczną


Źródło Emisji Akustycznej - fizyczne źródło jednego zdarzenia Emisji Akustycznej lub większej ich ilości


Energia zdarzenia Emisji Akustycznej - energi sprężysta wyzwolona przez zdarzenie Emisji Akustycznej


Funkcja rozchodzenia się Emisji Akustycznej - opis zmian, którym podlegają fale sprężyste między źródłem Emisji Akustycznej a punktem wykrycia


Emisja Impulsowa - emisja pochodząca od zdarzeń Emisji Akustycznej, która może być rozdzielona w czasie


Emisja Ciągła - emisja pochodząca od zdarzeń Emisji Akustycznej, któa nie może być rozdzielona w czasie


Czujnik Emijsji Akustycznej - przyrząd zawierający element przetwarzający, przekształcający ruch fal sprzężystych na sygnał elektryczny


Kanał Emisji Akustycznej - pojedynczy czujnik Emisji Akustycznej i związane z nim oprzyrządowanie do wykrywania i pomiaru sygnałów Emisji Akustycznej


Sygnał Emisji Akustycznej - sygnał elektryczny z czujnika Emisji Akustycznej wywołany Emisją Akustyczną


Sygnał Impulsowy -  sygnał Emisji Akustycznej o identyfikowalnym początku i końcu


Sygnał ciągły - sygnał Emisji Akustycznej o nieidentyfikowanym początku i końcu


Szum tła - sygnały wywołane przyczynami innymi niż Emisja Akustyczna lub przez źródła Emisji Akustycznej, które są nieistotne dla celu badania


Aktywność Emisji Akustycznej - występowanie sygnałów Emisji Akustycznej jako wyniku Emisji Akustycznej


Próg wykrywalności Emisji Akustycznej - poziom napięcia, który ma być przekroczony, aby sygnał Emisji Akustycznej został wykryty i poddany obróbce


Liczba zliczeń sygnałów Emisji Akustycznej - liczba wykrytych sygnałów impulsowych


Zbiór Danych Emisji Akustycznej - zbiór zmierzonych parametrów sygnału emisji akustycznej i odpowiadających im parametrów zewnętrznych


Współczynnik impulsu Emisji Akustycznej - liczba sygnałów impulsowych Emisji Akustycznej na jednostkę czasu


Cecha Emisji Akustycznej - zestaw okreśłonych charakterystyk opisujących Emisję Akustyczną związzuą z badaniem lub źródłem Emisji Akustycznej


Czas Przybycia - bezwzględny czas, w którym impuls przekracza po raz pierwszy próg wykrywalności


Delta t - różnica czasów przybycia sygnałów impulsowych z dwóch dowolnych źródeł Emisji Akustycznej


Trwanie sygnały impulsowego - przedział między pierwszym i ostatnim przekroczeniem progu wykrywalności przez sygnał impulsowy


Liczba przekroczeń - krotność sygnałuimpulsowego przecinająca próg wykrywalności


Amplituda szczytowa - maksymalna amplituda w czasie trwania sygnału impulsowego


Czas narastania sygnału impulsowego - przedział czasu między pierwszym przekroczenim progu a maksymalną amplitudą szczytową sygnału impulsowego


Energia sygnału impulsowego
- pomiar energii względnej sygnału impulsowego Emisji Akustycznej


Skala decybelowa Emisji Akustycznej; skala dBAE
- skala decybelowa (dB) w woltach, na której napięcie odniesienia Ur wynosi 1µV odniesione do wejścia przedwzmacniacza


Odpowiedź - wykrycie jednego impulsu w kanale


Przyrząd do wzorcowania Emisji Akustycznej - elektroniczny generator sygnałów lub inny przyrząd, który może - wprowadzać w sposób powtarzalny - sygnał impulsowy do procesora Emisji Akustycznej, celem sprawdzenia i weryfikacji funkcjonalności przyrządu


Badanie Emisją Akustyczną - ogólny termin stosowany do opisu wszystkich form badania i monitorowania z zastosowaniem metody Emisji Akustycznej


Kontrola Emisją Akustyczną - kontrola lub badanie obiektu stosowane, przy określonym obciążeniu i wykorzystaniu aparatury Emisji Akustycznej, do wykrycia źródeł emisji, takich jak powiększające się wady i/lub nieciągłości


Monitorowanie Emisją Akustyczną - ciągły nadzór, Emisją Akustyczną elementu lub struktury, w czasie ich pracy lub monitorowanie procesu


Analiza Emisją Akustyczną - Interpretacja i ocena Emisją Akustyczną celem opisu i charakteryzowania źródeł Emisji Akustycznej


Położenie gniazd Emisji Akustycznej - przestrzenna koncentracja źródeł Emisji Akustycznej


Efekt Kaisera - brak występowania emisji akustycznej do chwili, gdy przyłożony uprzednio poziom maksymalnego obciążenia nie zostanie przekroczony


Impulsator - generator sygnałów i przetwornik stosowany do symulacji zdarzeń Emisji Akustycznej


Lokalizacja źródła - określenie przestrzennego położenia źródła Emisji Akustycznej na podstawie pomiaru czasu przybycia, z zastosowaniem układu czujników


Strefa lokalizacji - okreśłona powierzchnia zawierająca źródła Emisji Akustycznej, ustalona na podstawie aktywności Emisji Akustycznej wykrywanej przez pojedynczy czujnik Emisji Akustycznej lub kolejności wykrywanych zdarzeń przez czujniki, względnie kombinację obu sposobów

Czujnik zabezpieczający - czujnik Emisji Akustycznej stosowany do rozróżniania źródeł pochodzących spoza obszaru badania


Układ czujników - kombinacja czujników Emisji Akustycznej rozmieszczonych celem lokalizacji źródła


Czułość czujnika Emisji Akustycznej - zależność między ruchem fali akustycznej w punkcie pomiaru i elektrycznym wyjściem czujnika Emisji Akustycznej, zwykle wyrażona w woltach na metr i sekundę lub woltach na mikrobar.

Najnowsze wiadomości

30.03.2018
Laboratorium Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o. o. z dniem 30 marca 2018 roku uzyskało Świadectwo Uznania Laboratorium nadane przez Urząd Dozoru Technicznego do prowadzenia badań laboratoryjnych pod numerem: 
LBU-242/27-18 zgodnie z  PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
 
Już dzisiaj możesz wykonać kompleksową diagnostykę urządzenia technicznego dozorowanego metodą Emisji Akustycznej

- bez potrzeby opróżniania urządzenia,
- bez potrzeby wstrzymywania cyklu pracy,
- bez potrzeby inspekcji wewnętrznej ,
- bez potrzeby rozizolowywania urządzenia,
- bez potrzeby utylizacji magazynowanego medium,


Wybierz AED Polska Sp. z o. o. a doradzimy i opracujemy program badań technicznych pod kątem konkretnego urządzenia, zweryfikujemy niezbędne wymagania stawiane przez Urząd Dozoru Technicznego, dzięki czemu Tobie pozostanie bezpieczne eksploatowanie urządzenia w ramach Utrzymania Ruchu oraz zaoszczędzony czas oraz środki finansowe.

Prześlij na adres e-mail: aed@aed-polska.pl  swoje dane kontaktowe oraz zagadnienie którym jesteś zainteresowany - gwarantujemy że odpowiedni dział AED Polska Sp. z o. o.  skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin, celem omówienia sprawy.
czytaj więcej »
02.09.2010
Informacja dla użytkowników podestów ruchomych przejezdnych (podnośników
montażowych) i żurawi samojezdnych


czytaj więcej »

Strona 1 z 3  > >>

Nasze nagrody i wyróżnienia:

 

Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o.o.

posiada wdrożony

Zintegrowany System Zarządznia

Jakością wg. ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001