• strona główna
  • e-mail
  • mapa strony

Nawigacja: System jakości

System jakości

System jakości

Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o. o. podejmuje od początku swego funkcjonowania czynności mające na celu podniesienie efektywności oraz jakości oferowanych usług. Jako że nie skupiamy się wyłącznie na ograniczonym zakresie usług jesteśmy zobowiązani do permanentnego podnoszenia swoich kwalifikacji. Nasi specjaliści przechodzą kursy okresowe po których są zobowiązani do odbycia testu mającego na celu weryfikację poziomu zdobytych umiejętności. System jakości

Jednocześnie wspólnie uznaliśmy że bezpośrednim sprawdzianem dotychczas realizowanej polityki jakości wewnątrz firmy będzie wdrożenie systemu jakości zgodnie z międzynarodowym standardem zarządzania jakością ISO 9001. W tym celu powołaliśmy zespoły robocze najważniejszych działów które aktywnie uczestniczyły we wdrażaniu wszelkich procedur operacyjnych, administracyjnych, zarządczych oraz polityki jakości firmy AED Polska Sp. z o. o. System jakości

Dzisiaj wiemy że podjęcie decyzji o wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością ISO było odpowiednim rozwiązaniem ażeby stale podnosić nasze umiejętności przy jednoczesnym utrzymaniu najwyższego poziomu jakości oferowanych produktów i usług. Jesteśmy w pełni świadomi że aby zaliczać się do podmiotów które spełniają najwyższe kryteria jakości świadczonych usług musimy spełnić wiele międzynarodowych obostrzeń tj. audity okresowe czy recertyfikacyjne. Nasi pracownicy wiedzą że wszelkie czynności które wykonują w ramach obowiązków i zadań służbowych są wizytówką firmy AED Polska Sp. z o. o., dlatego dokładają wszelkich starań aby w pełni stosować się do przyjętych norm oraz przepisów oraz zaspakajać oczekiwania rynku.

Najnowsze wiadomości

17.08.2010

Badania urządzeń dozorowanych zlokalizowanych na terenach dotkniętych powodzią.

Informacja dla użytkowników urządzeń podlegających dozorowi technicznemu dotkniętych skutkami powodzi.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub usterek powstałych na skutek powodzi (działanie wody, destabilizacja podłoża itp.) Urząd Dozoru Technicznego służy pomocą w celu dokonania oceny stanu technicznego i identyfikacji ewentualnych działań naprawczych. Prosimy o kontakt z najbliższym oddziałem UDT.
Inspektor UDT przeprowadzi badanie w ramach opłaty rocznej z tytułu wykonywania dozoru technicznego nad urządzeniem. Badanie powinno być przeprowadzone w obecności użytkownika urządzenia, konserwatora i obsługującego (jeśli ma to zastosowanie).


źródło: www.udt.gov.pl
czytaj więcej »
23.07.2009
AED Polska Sp. z o. o. organizuje okresowe spotkania prezentacyjne mające na celu wprowadzenie szerszego grona społeczności do zagadnień oraz tematyki badań nieniszczących. Za sprawą przyjętej strategii staramy się uświadamiać osobom mającym do czynienia z obiektami i urządzeniami technicznymi zasadność stosowania badań diagnostycznych opierających się na badaniach nieniszczących.  czytaj więcej »

<< <  Strona 2 z 3  > >>

Nasze nagrody i wyróżnienia:

 

Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o.o.

posiada wdrożony

Zintegrowany System Zarządznia

Jakością wg. ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001