• strona główna
  • e-mail
  • mapa strony

Nawigacja: Usługi >> Inne metody >> Badanie "UT"

Badanie "UT"


Metoda badań Ultradźwiękami

Badania ultradźwiękowe są metodą badań nieniszczących opartą na użyciu fal ultradźwiękowych w celu wykrycia wewnętrznych wad materiału, pęknięcia, 
zawalcowania, rozwarstwienia, porowatości, nieszczelności na wskroś i inne 
nieciągłości wewnątrz elementów, pomiaru grubości czy wykrycia korozji.

Badania ultradźwiękowe - polegają na wytwarzaniu i detekcji fal sprężystych o takich natężeniach, które nie niszczą struktury ośrodka za ich pomocą badanego, mierzonego, kontrolowanego. Rozumieć przez to należy zastosowanie ultradźwięków: do badań strukturalnych, w diagnostyce materiałowej, technicznej oraz do sterowania procesami technologicznymi, w hydrolokacji i innych. W tych zastosowaniach wykorzystuje się zarówno sygnały ultradźwiękowe ciągłe, jak i impulsowe o różnych charakterystykach częstotliwościowo- czasowych odpowiednio dobranych do sposobu wykorzystania i rodzaju materiału badanego.


Metoda ta wykorzystuje zjawisko rozchodzenia się fal ultradźwiękowych (częstotliwości większej od 20 kHz) w badanym obiekcie. Polega na generowaniu fal mechanicznych. W metodzie echa obserwuje się odpowiedź zwrotną sygnału, tj. czas przejścia fali i jej amplitudę. Obecność wady w materiale sygnalizuje dodatkowy impuls odbicia od niej. W metodzie przepuszczania obecność wady sygnalizuje osłabienie lub całkowity zanik impulsu wyjścia sygnału. Metoda TOFD bazuje na obserwacji zmiany fazy i czasu przejścia dla fal dyfrakcyjnych powstających na krawędziach nieciągłości.
Badania ultradźwiękowe umożliwia nam na dokładne zlokalizowanie przestrzenne wady w materiale oraz określenie rodzaju nieciągłości. 

Główne dziedziny zastosowań:

- Połączenia spawane

- Szyny kolejowe i tramwajowe

- Podzespoły do samolotów, w tym kompozyty

- Części maszyn: wały wirników, osie zestawów kołowych, wieńce kół, elementy silników (korbowody, zawory), części statków

- Łopatki turbin i sprężarek

- Wyroby ceramiczne (np. izolatory)



Najnowsze wiadomości

17.08.2010

Badania urządzeń dozorowanych zlokalizowanych na terenach dotkniętych powodzią.

Informacja dla użytkowników urządzeń podlegających dozorowi technicznemu dotkniętych skutkami powodzi.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub usterek powstałych na skutek powodzi (działanie wody, destabilizacja podłoża itp.) Urząd Dozoru Technicznego służy pomocą w celu dokonania oceny stanu technicznego i identyfikacji ewentualnych działań naprawczych. Prosimy o kontakt z najbliższym oddziałem UDT.
Inspektor UDT przeprowadzi badanie w ramach opłaty rocznej z tytułu wykonywania dozoru technicznego nad urządzeniem. Badanie powinno być przeprowadzone w obecności użytkownika urządzenia, konserwatora i obsługującego (jeśli ma to zastosowanie).


źródło: www.udt.gov.pl
czytaj więcej »
23.07.2009
AED Polska Sp. z o. o. organizuje okresowe spotkania prezentacyjne mające na celu wprowadzenie szerszego grona społeczności do zagadnień oraz tematyki badań nieniszczących. Za sprawą przyjętej strategii staramy się uświadamiać osobom mającym do czynienia z obiektami i urządzeniami technicznymi zasadność stosowania badań diagnostycznych opierających się na badaniach nieniszczących.  czytaj więcej »

<< <  Strona 2 z 3  > >>

Nasze nagrody i wyróżnienia:

 

Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o.o.

posiada wdrożony

Zintegrowany System Zarządznia

Jakością wg. ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001