• strona główna
  • e-mail
  • mapa strony

Nawigacja: Usługi >> Podstawowe Korzyści - metoda Emisji Akustycznej

Podstawowe Korzyści - metoda Emisji Akustycznej

    
    Bezinwazyjne Badanie Zbiorników (ciśnieniowych, niskociśnieniowych, bezciśnieniowych) Emisją Akustyczną (AT) - bez opróżniania, bez wyłączania z eksploatacji, bez demontażu całej warstwy termoizolacyjnej. Badanie wykonywane jest na eksploatowanym obiekcie z wykorzystaniem magazynowanego medium. Nie występuje potrzeba opróżniania, rozładunku oraz utylizacji magazynowanego medium w ramach badań diagnostycznych również badań okresowych UDT metodą Emisji Akustycznej wg. koncepcji opracowanej przez AED Polska Sp. z o. o..

- Badania stalowych, spawanych lub bezszwowych zbiorników przenośnych (butli),

- Badania urządzeń ciśnieniowych oraz osprzętu zabezpieczającego i ciśnieniowego,

- Badania prostych zbiorników ciśnieniowych,

- Badania typu zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych (stalowych, kompozytowych,

  tytanowych, betonowych, żelbetowych),

- Badania den oraz ścianek zbiorników wielkogabarytowych do magazynowania materiałów ciekłych      

 zapalnych, trujących lub żrących,

- Badania okresowe UDT zbiornika (rew. zewn., próba ciś., rew. wew.) metodą Emisji Akustycznej,

- Badania transportowych urządzeń ciśnieniowych,

- Próby szczelności spoin metodą Emisji Akustycznej,

- Próby szczelności ścianek obiektu metodą Emisji Akustycznej,

- Próby ciśnieniowe hydrauliczne i pneumatyczne urządzeń ciśnieniowych metodą Emisji Akustycznej,

- Próby szczelności zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych z wykorzystaniem medium

  zasadniczego,

- Weryfikacja oraz ocena stanu technicznego,

- Badania pod kątem detekcji korozji, nieciągłości materiału, pęknięć oraz mikropęknięć, delaminacji,

  rozwarstwień oraz innych wad lub defektów.

Dzięki rekomendowanym przez AED Polska Sp. z o. o. technikom badawczym NDT istnieje możliwość znaczącej poprawy poziomu bezpieczeństwa funkcjonalnego urządzeń technicznych, skrócenia do minimum czasu badań diagnostycznych przy jednoczesnej redukcji kosztów które ponosi Zleceniodawca (Inwestor).

Najnowsze wiadomości

17.08.2010

Badania urządzeń dozorowanych zlokalizowanych na terenach dotkniętych powodzią.

Informacja dla użytkowników urządzeń podlegających dozorowi technicznemu dotkniętych skutkami powodzi.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub usterek powstałych na skutek powodzi (działanie wody, destabilizacja podłoża itp.) Urząd Dozoru Technicznego służy pomocą w celu dokonania oceny stanu technicznego i identyfikacji ewentualnych działań naprawczych. Prosimy o kontakt z najbliższym oddziałem UDT.
Inspektor UDT przeprowadzi badanie w ramach opłaty rocznej z tytułu wykonywania dozoru technicznego nad urządzeniem. Badanie powinno być przeprowadzone w obecności użytkownika urządzenia, konserwatora i obsługującego (jeśli ma to zastosowanie).


źródło: www.udt.gov.pl
czytaj więcej »
23.07.2009
AED Polska Sp. z o. o. organizuje okresowe spotkania prezentacyjne mające na celu wprowadzenie szerszego grona społeczności do zagadnień oraz tematyki badań nieniszczących. Za sprawą przyjętej strategii staramy się uświadamiać osobom mającym do czynienia z obiektami i urządzeniami technicznymi zasadność stosowania badań diagnostycznych opierających się na badaniach nieniszczących.  czytaj więcej »

<< <  Strona 2 z 3  > >>

Nasze nagrody

Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o.o.

posiada wdrożony

Zintegrowany System Zarządznia

Jakością wg. ISO 9001/ISO 14001/OHSAS 18001