• strona główna
  • e-mail
  • mapa strony

Nawigacja: Usługi >> Monitoring "AE"

Monitoring urządzeń "AE"

     Zapotrzebowanie na stałe monitorowanie i ocenę stanu technicznego obiektów przemysłowych, stanowiących zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego, jest coraz ważniejsze i staje się współczesną koniecznością. W uzasadnionych przypadkach można odstąpić od okresowego nadzoru i kontroli obiektów w zamian za zastosowanie systemu stałej diagnostyki akustyczno-emisyjnej (monitoring AE).

Celem monitoringu diagnostycznego jest:

• ujawnienie we właściwym czasie wad w konstrukcji;
• zbieranie i przechowywanie danych diagnostycznych;
• prognozowanie zmian stanu technicznego konstrukcji w czasie;
• automatyzacja diagnostyki technicznej, 
• obniżenie roli czynnika ludzkiego przy tworzeniu i ocenie wyników
diagnostycznych.

„AED Polska” Sp. z o. o. w dziedzinie monitoringu diagnostycznego proponuje Zleceniodawcy:

• przeprowadzenie techniczno-ekonomicznego uzasadnienia monitoringu diagnostycznego obiektów Zleceniodawcy (analiza ekonomiczna);
• wyprodukowanie aparatury i oprogramowania dla monitoringu diagnostycznego; lub
• świadczenie usług serwisowych oraz nadzór autorski w terminach uzgodnionych ze Zleceniodawcą.

Przy ocenie ekonomiczno-technicznej oferowanej diagnostyki obiektu (monitoring- AE), uwzględniamy nie tylko specyfikę konstrukcyjną i eksploatacyjną badanego obiektu, ale także:

• skutki zniszczenia konstrukcji – finansowe i ekologiczne;
• utrudnienia w dostępie przy przeprowadzeniu diagnozowania;
• charakterystykę żywotności obiektu lub konstrukcji.

Aparaturowa część systemu monitorowo - diagnostycznego wykonana jest na bazie zespołu "Lel", mającego możliwość przekazywania informacji z przemienników pierwotnych po kablach lub przez radiokanał.

Zespół ma bloki kontroli akustyczno-emisyjnej dla ujawnienia pęknięć i wad, podobnych do pęknięć, które powstają w procesie eksploatacji obiektu, bloki tensometryczne dla dokonania pomiaru naprężenia i odkształcenia, bloki diagnostyki drgań i bloki pomiaru szybkości korozji i parametrów technologicznych środowiska. 

Dotychczasowe doświadczenie w zakresie monitoringu diagnostycznego (monitoring- AE), wskazuje, że zastosowanie tej metody pozwala skutecznie zapobiec katastrofom technologicznym, zagrożeniom dla ludzi i środowiska, a koszty badań są bardzo niskie w stosunku do strat powstałych przy wypadkach w instalacjach i obiektach przemysłowych.

Świadczenie usług – to m.in. szkolenie personelu Zleceniodawcy w zakresie eksploatacji systemu monitoringu diagnostycznego, adaptowanie zabezpieczenia programowego przy uruchomieniu systemu, nadzór autorski w okresie, uzgodnionym ze Zleceniodawcą.

Poniżej przedstawiamy skróconą prezentację oraz zasadę funkcjonowania systemu monitoringu obiektów i urządzeń technicznych KDM-AE: 
                                                                             

 


Najnowsze wiadomości

24.02.2009
Zapotrzebowanie na stałe monitorowanie i ocenę stanu technicznego obiektów przemysłowych, stanowiących zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego, jest coraz ważniejsze i staje się współczesną koniecznością. W uzasadnionych przypadkach można odstąpić od okresowego nadzoru i kontroli obiektów w zamian za zastosowanie systemu stałej diagnostyki akustyczno-emisyjnej (monitoring AE).
czytaj więcej »

<< <  Strona 3 z 3

Nasze nagrody i wyróżnienia:

 

Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o.o.

posiada wdrożony

Zintegrowany System Zarządznia

Jakością wg. ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001