• strona główna
  • e-mail
  • mapa strony

Nawigacja: Usługi >> Podstawowe Korzyści - metoda Emisji Akustycznej

Podstawowe Korzyści - metoda Emisji Akustycznej

    
    Bezinwazyjne Badanie Zbiorników (ciśnieniowych, niskociśnieniowych, bezciśnieniowych) Emisją Akustyczną (AT) - bez opróżniania, bez wyłączania z eksploatacji, bez demontażu całej warstwy termoizolacyjnej. Badanie wykonywane jest na eksploatowanym obiekcie z wykorzystaniem magazynowanego medium. Nie występuje potrzeba opróżniania, rozładunku oraz utylizacji magazynowanego medium w ramach badań diagnostycznych również badań okresowych UDT metodą Emisji Akustycznej wg. koncepcji opracowanej przez AED Polska Sp. z o. o..

- Badania stalowych, spawanych lub bezszwowych zbiorników przenośnych (butli),

- Badania urządzeń ciśnieniowych oraz osprzętu zabezpieczającego i ciśnieniowego,

- Badania prostych zbiorników ciśnieniowych,

- Badania typu zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych (stalowych, kompozytowych,

  tytanowych, betonowych, żelbetowych),

- Badania den oraz ścianek zbiorników wielkogabarytowych do magazynowania materiałów ciekłych      

 zapalnych, trujących lub żrących,

- Badania okresowe UDT zbiornika (rew. zewn., próba ciś., rew. wew.) metodą Emisji Akustycznej,

- Badania transportowych urządzeń ciśnieniowych,

- Próby szczelności spoin metodą Emisji Akustycznej,

- Próby szczelności ścianek obiektu metodą Emisji Akustycznej,

- Próby ciśnieniowe hydrauliczne i pneumatyczne urządzeń ciśnieniowych metodą Emisji Akustycznej,

- Próby szczelności zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych z wykorzystaniem medium

  zasadniczego,

- Weryfikacja oraz ocena stanu technicznego,

- Badania pod kątem detekcji korozji, nieciągłości materiału, pęknięć oraz mikropęknięć, delaminacji,

  rozwarstwień oraz innych wad lub defektów.

Dzięki rekomendowanym przez AED Polska Sp. z o. o. technikom badawczym NDT istnieje możliwość znaczącej poprawy poziomu bezpieczeństwa funkcjonalnego urządzeń technicznych, skrócenia do minimum czasu badań diagnostycznych przy jednoczesnej redukcji kosztów które ponosi Zleceniodawca (Inwestor).

Najnowsze wiadomości

24.02.2009
Zapotrzebowanie na stałe monitorowanie i ocenę stanu technicznego obiektów przemysłowych, stanowiących zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego, jest coraz ważniejsze i staje się współczesną koniecznością. W uzasadnionych przypadkach można odstąpić od okresowego nadzoru i kontroli obiektów w zamian za zastosowanie systemu stałej diagnostyki akustyczno-emisyjnej (monitoring AE).
czytaj więcej »

<< <  Strona 3 z 3

Nasze nagrody

Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o.o.

posiada wdrożony

Zintegrowany System Zarządznia

Jakością wg. ISO 9001/ISO 14001/OHSAS 18001