Nawigacja: Rewizja Wewnętrzna Emisja Akustyczna LB-242/27

Rewizja Wewnętrzna Emisja Akustyczna LB-242/27

REWIZJA WEWNĘTRZNA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ORAZ ZBIORNIKÓW DOZOROWANYCH UDT – EMISJA AKUSTYCZNA NDT-AE  AED POLSKA Sp. z o. o.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi każde urządzenie techniczne ciśnieniowe dozorowane, w tym również zbiorniki stosowane do magazynowania mediów ciekłych oraz gazowych są objęte dozorem technicznym. Wynika to z obowiązującego w Polsce prawa (Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych, Dz.U. 135, poz. 1269).

Terminy rewizji wewnętrznych wynikają z ww. dokumentu odniesienia tj. Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych. W uzasadnionych technicznie przypadkach istnieje możliwość zastąpienia rewizji wewnętrznej badaniem metodą Emisji Akustycznej. W takim przypadku w uzgodnieniu z Inspektorem UDT Działu Urządzeń Ciśnieniowych ustala się szczegółowy tj. indywidualny program badania konkretnego urządzenia dozorowanego oraz kryteria akcpetacji wyników. AED Polska Sp. z o. o. na podstawie uznania „Świadectwo podwykonawcy UDT do prowadzenia badań laboratoryjnych nr LB – 242/27” posiada wszelkie kompetencje oraz uprawnienia do wykonywania badań zastępczych w ramach Rewizji Wewnętrznej oraz Próby Szczelności mających na celu określenie stanu technicznego obiektu przy wykorzystaniu metody Emisji Akustycznej. Metodykę badań w zakresie metody Emisji Akustycznej oraz pozwolenie na prowadzenie badań w tym zakresie wydało Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu przy Centrali Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie.  Dezyzją Urzędu Dozoru Technicznego uznano metodę Emisji Akustycznej jako w pełni zastępującą badanie w ramach Rewizji Wewnętrznej lub/i Próby Szczelności.

W uzasadnionych przypadkach Inspektor UDT Działu Urządzeń Ciśnieniowych może skrócić termin dopuszczenia zbiornika do eksploatacji. Musi to jednak wynikać z przesłanek technicznych, które są zawarte w protokole pokontrolnym. Mogą to być, np. wżery korozyjne (występujące bardzo rzadko), zjawisko korozji, przewężenia, obniżenie grubości ścianki lub dennicy urządzenia. Wtedy inspektor przeprowadza analizę czy grubość płaszcza zbiornika nie osiągnęła wartości obliczeniowej i szacuje jak szybko postępuje proces korozyjny. Dopiero taka analiza może skutkować skróceniem okresu do następnej rewizji zbiornika, bądź w przypadku przekroczenia minimalnej wartości grubości obliczeniowej wycofaniem zbiornika z użytkowania.

Pamiętej dzięki zastosowaniu innowacyjnych technik badawczych rekomendowanych przez AED Polska Sp. z o. o.  zyskujesz:

– wzrost poziomu bezpieczeństwa badania diagnostycznego (badanie zasadnicze jest prowadzone na
eksploataowanym urządzeniu w cyklu pracy, w skrajnych temperaturach nawet poniżej 0 stopnia
Celsjusza),
– redukcję czasu niezbędnego do przeprowadzenia niezbędnych badań diagnostycznych oraz prac
przygotowawszych zredukowanych do minimum które nie mają wpływu na fukncjonowanie urządzenia,
– redukcję kosztów w związku z brakiem potrzeby rozizolowywania oraz skomplikowanego przygotowania
urządzenia do badania,
– nie jest wymagane opróżnianie urządzenia z magazynowanego medium oraz utylizacja szlamów lub
zawiesin,
– wszelkie informacje oraz dane nt. urządzenia podczas badania zasadniczego są rejestrowane on-line w
czasie rzeczywistym,


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY – ZAUFAŁO NAM JUŻ WIELU KLIENTÓW UTRZUMUJĄC STAŁĄ WSPÓŁPRACĘ OD 2005 ROKU. PRZEKONAJ SIĘ SAM DLACZEGO WARTO ZAUFAĆ PROFESJONALISTOM SZANUJĄCYM TWOJE BEZPIECZEŃSTWO, CZAS I ŚRODKI FINANSOWE.

Najnowsze wiadomości

30.03.2018

Laboratorium Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o. o. z dniem 30 marca 2018 roku uzyskało Świadectwo Uznania Laboratorium nadane przez Urząd Dozoru Technicznego do prowadzenia badań laboratoryjnych pod numerem: 
LBU-242/27-18 zgodnie z  PN-EN ISO/IEC 17025:2005.


Już dzisiaj możesz wykonać kompleksową diagnostykę urządzenia technicznego dozorowanego metodą Emisji Akustycznej

– bez potrzeby opróżniania urządzenia,
– bez potrzeby wstrzymywania cyklu pracy,
– bez potrzeby inspekcji wewnętrznej ,
– bez potrzeby rozizolowywania urządzenia,
– bez potrzeby utylizacji magazynowanego medium,

Wybierz AED Polska Sp. z o. o. a doradzimy i opracujemy program badań technicznych pod kątem konkretnego urządzenia, zweryfikujemy niezbędne wymagania stawiane przez Urząd Dozoru Technicznego, dzięki czemu Tobie pozostanie bezpieczne eksploatowanie urządzenia w ramach Utrzymania Ruchu oraz zaoszczędzony czas oraz środki finansowe.

Prześlij na adres e-mail: aed@aed-polska.pl  swoje dane kontaktowe oraz zagadnienie którym jesteś zainteresowany – gwarantujemy że odpowiedni dział AED Polska Sp. z o. o.  skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin, celem omówienia sprawy.

czytaj więcej »
Zobacz pozostałe wpisy

Nasze nagrody i wyróżnienia:

Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o.o.

posiada wdrożony

Zintegrowany System Zarządznia

Jakością wg. ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001