Nawigacja: Zrealizowane prace badawcze

Zrealizowane prace badawcze

Poniżej przedstawiamy wybrane realizacje prac diagnostycznych które AED Polska Sp. z o. o. przeprowadzała  z wykorzystaniem „Emisji Akustycznej” oraz innych metod badań nieniszczącyhc:

Marzec 2015 – Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o. o. zostaje zaangażowane w celu dokonania oceny i analizy stanu technicznego urządzeń ciśnieniowych dozorowanych (zbiorniki amoniakalne). Program badań obejmuje badania diganostyczne z wykorzystaniem metody emisji akustycznej (AE) oraz pomiar grubości ścianki wybranych elementów urządzeń techniką ultradźwiękową (UTT).

Marzec 2015 – AED Polska Sp. z o. o. wykonuje badania diagnostyczne zbiorników do magazynowania materiałów trujących. Przedmiotowe badanie obejmujące park technologiczny urządzeń technicznych Klienta przeprowadzono z wykorzystaniem metody emisji akustycznej AE oraz dokonano oceny w zakresie ultradźwiękowych pomiarów grubości ścianki urządzeń (UTT).

Luty 2015 – AED Polska Sp. z o. o. prowadzi badanie diagnostyczne w zakresie oceny stanu technicznego oraz oceny szczelności urządzenia typu ciśnieniowy zbiornik wodorowy – urządzenie ustawione w osi poziomej. Prace diagnostyczne prowadzono z użyciem oprzyżądowania dedykowanego dla stref zagrożonych wybuchem tj. w wykonaniu ATEX/Ex.

Styczeń 2015 – AED Polska Sp. z o. o. prowadzi badanie diagnostyczne w zakresie oceny stanu technicznego zbiornika ciśnieniowego osi pionowej z wykorzystaniem metody emisji akustycznej. Produkt magazynowany w urządzeniu – dwutlenek węgla.

Październik/Listopad 2014 – AED Polska Sp. z o. o. pozostaje generalnym wykonawcą badań diagnostycznych
kulistych zbiorników ciśnieniowych (termoizolowanych) z wykorzystaniem metody emisji akustycznej (AE).
Wszelkie prace związane z wykonaniem usługi były realizowane aparaturą diagnostyczną spełniającą wymogi dyrektywy ATEX/Ex – dla stref zagrożenia wybuchem.

Maj 2014 – AED Polska Sp. z o. o. jako generalny wykonawca przeprowadza badania diagnostyczne w ramach oceny szczelności urządzeń technicznych – ciśnieniowych dla przemysłu gazowniczego oraz wydobywczego. Przedmiotowe badania prowadzone są w oparciu o helową metodę szczelności (HLD) z urzyciem gazu znakującego (helu). Badaniem objęto separatory ciśnieniowe oraz filtry gazowe.

Kwiecień-Czerwiec 2014 – AED Polska Sp. z o. o. prowadzi szerokozakrojony program badań diagnostycznych konstrukcji, urządzeń oraz elementów infrastruktury kolejowej. Wiodącą metodą diagnostyczną w przedmiotowym programie badawczym pozostaje Emisja Akustyczna (AT) jako jedna z metod badań diagnostycznych.

Kwiecień 2014 – AED Polska Sp. z o. o. oraz Laboratorium AED Polska Sp. z o. o. wykonuje okresowe badanie diagnostyczne z wykorzystaniem metody Emisji Akustycznej (AT) w ramach zastąpienia rewizji wewnętrznej oraz hydraulicznej próby ciśnieniowej urządzenia technicznego (zbiornika ciśnieniowego) pozostającego pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego.


Styczeń 2014 – AED Polska Sp. z o. o. przeprowadziła badanie szczelności dna zasadniczego zbiornika naziemnego do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, bezciśnieniowego metodą helową (próżni). W wyniku przyjętego programu badania przeprowadzono badanie szczelności 100% powierzchni dna oraz 100% połaczeń spawanych dna.

Grudzień 2013 – Okresowe badanie diagnostyczne zbiornika ciśnieniowego do magazynowania dwutlenku węgla (CO2). Zakres badania obejmował zastąpienie rewizji wewnętrznej oraz hydraulicznej próby szczelności jako badania urządzenia dozorowanego UDT. Badanie przeprowadzono bez potrzeby wstrzymywania procesu produkcyjnego zakładu produkcyjnego.

Sierpień 2013 – Realizacja programu badań diagnostycznych z wykorzystaniem metody Emisji Akustycznej na urządzeniu ciśnieniowym dozorowanym. Zakres badań obejmował badania okresowe UDT w zakresie wynikającym dla konkretnego urządzenia na podstawie odrębnych przepisów. Zastosowana metoda: Emisja Akustyczna. Typ/rodzaj urządzenia: Absorber.

Sierpień 2013 – Diagnostyka okresowa pod kątem oceny stanu technicznego oraz zdatności do dalszej eksploatacji urządzenia ciśnieniowego. Zastosowana metoda diagnostyczna – Emisja Akustyczna. Badanie prowadzone w realnym cyklu eksploatacji urządzenia na zakładzie z wykorzystaniem medium zasadniczego. Badane urządzenie – Chłodnica procesowa.

Sierpień 2013 – Badanie diagnostyczne urządzenia technicznego (ciśnieniowego) dozorowanego przez UDT z wykorzystaniem metody badań nieniszczących – Emisja Akustyczna. Badane urządzenie – chłodnica procesowa.

Sierpień 2013 – AED Polska Sp. z o. o. w oparciu o metodę badań nieniszczących (Emisja Akustyczna) przeprowadza badania okresowe urządzenia ciśnieniowego – Kondensatora, dozorowanego UDT. W oparciu o wytyczne zakładowe oraz standardy techniczne – odnoszące się do przedmiotowych prac – zespoł diagnostyczny wykonawcy oparcowuje wyniki z przeprowadzonych prób diagnostycznych odzwierciedlające stan techniczny urządzenia.

Sierpień 2013 – Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o. o. realizuje program badań diagnostycznych z użyciem metody emisji akustycznej na wymienniku ciśnieniowym. Przedmiotem badania jest ocena stanu technicznego oraz możliwośc eksploatacji w przyszłym okresie. Zastosowania metody emisji akustycznej
do badania przedmiotowego urządzenia pozwala zachować ciągłość produkcji oraz odpowiednie warunki bezpieczeństwa technicznego.

Sierpień 2013 – AED Polska Sp. z o. o. przeprowadza program badań urządzenia ciśnieniowego (kolumna wysokiego ciśnienia) pod kątem oceny stanu technicznego oraz możliwości do eksploatacji zgodnej z wymogami technicznymi oraz projektowymi. Podstawę do końcowych wniosków stanowią karajowe oraz zagraniczne dokumenty odniesienia.

Maj 2013 – Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o. o. przeprowadziło szczegółowa ocenę stanu technicznego zbiornika bezciśnieniowego do magazynowania materiałów żrących trujących z wykorzystaniem wybranych metod badań nieniszczących oraz analiz technicznych konstrukcji.  Przedmiotem prac badawczych była kompleksowa ocena stanu technicznego wybranych sekscji zbiornika (ścian, dennicy, połączeń nierozłącznych oraz elementów towarzyszących) wraz z oceną posadowienia, badaniem geodezyjnym  oraz analizą możliwości eksploatacji w dalszym okresie czasu. Badanie przeprowadzono w oparciu o wytyczne Zleceniodawcy oraz obowiązujących norm i standardów technicznych.

Marzec-Kwiecień 2013 – Laboratorium AED Polska Sp. z o. o. wykonuje program kompleksowych badań diagnostycznych mających na celu określenie stanu technicznego oraz weryfikacji szczelności rurociągów technologicznych. Przedmiotowe badania personel Laboratorium AED Polska Sp. z o. o. przeprowadza z wykorzystaniem metody Emisji Akustycznej w oparciu o zakładowe dokumenty odniesienia oraz wdrożony system ISO 9001:2008.

Kwiecień 2013 – Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o. o. (AED Polska Sp. z o. o.) przeprowadza serię badań diagnostycznych dennic naziemnych zbiorników magazynowych osi pionowej (materiały żrące trujące). Celem badania jest określenie stopnia szczelności badanych obiektów z ukierunkowaniem na wybrane strefy oraz potencjalne wykrycie nieszczelności. W przedmiotowych badaniach zastosowano metodę badań Emisję Akustyczną (NDT-AE). Wszelkie prace badawcze przeprowadzono na medium zasadniczym zmagazynowanym w badanych obiektach bez potrzeby opróżniania urządzeń oraz wstrzymywania procesu ich eksploatacji.

Luty 2013 – Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o. o. (AED Polska Sp. z o. o.) przeprowadziło w lutym 2013 roku serię badań diagnostycznych w oparciu o metody badań nieniszczących, kilku zbiorników podziemnych do magazynowania produktów ropopochodnych (materiałów ciekłych zapalnych). Przedmiotowe badania diagnostyczne oparte były m. in. na rewizji wewnętrznej jako oceny wizualnej powierzchni wewnętrznych oraz zewnętrznych obiektu oraz wybranych metod NDT tj. UTT, UT, LT, VT, PMI, DMI. Przedmiotowe badania oparto o zakładową dokumentację odniesienia oraz normy związane z zakresu badań nieniszczących oraz budowy zbiorników bezciśnieniowych podziemnych-poziomych pn. PN-EN 12285 – 1 „Zbiorniki Stalowe – Część 1: Podziemne poziome, cylindryczne zbiorniki o pojedyńczych lub podwujnych ściankach do magazynowania palnych i niepalnych zanieczyszczeń wody”.  W oparciu o przeprowadzone prace kontrolno-diagnostyczne zrealizowana cykl ekspertyz technicznych które w sposób wyczerpujący i wiarygodny umożliwiły Zleceniodawcy zapoznanie się ze stanem technicznym obiektu badań.

Listopad 2012 – Laboratorium Badawcze Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o. o. przeprowadziło jako Podwykonawca Urzędu Dozoru Technicznego (LB-242/27)  badania diagnostyczne NDT (Emisja Akustyczna) zbiorników ciśnieniowych dozorowanych do magazynowania dwutlenku węgla (CO2) w ramach zastąpenia rewizji wewnętrznej oraz hydraulicznej próby szczelności. W ramach czynności badawczo-diagnostycznych dokonano pomiarów grubości ścianki zbiorników oraz pomiarów twardości materiału zasadniczego. Czynności przeprowadzono w oparciu o PN EN ISO 17025:2005.

Listopad 2012 – Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o. o. przeprowadziło szczegółowa ocenę stanu technicznego zbiornika bezciśnieniowego do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (ropopochodnych) z wykorzystaniem metod badań nieniszczących.  Przedmiotem prac badawczych była kompleksowa ocena stanu technicznego zbiornika (ścian, dennicy, połączeń nierozłącznych oraz elementów towarzyszących) wraz z oceną posadowienia, badaniem geotechnicznym, geodezyjnym  oraz analizą możliwości eksploatacji w dalszym okresie czasu. Badanie przeprowadzono w oparciu o wytyczne Zleceniodawcy oraz obowiązujących norm i standardów technicznych.

Październik 2012 – Laboratrorium Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o. o. – LB – 242/27, jako uznany Podwykonwaca Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych, przeprowadziło badanie diagnostyczne metodą nieniszczącą (Emisja Akustyczna) urządzenia ciśnieniowego. Badanie miało na celu określenie stanu technicznego urządzenia typu chłodnica bezpośredniego chłodzenia – urządzenie dozorowane.


Wrzesień/Październik 2012 – Badanie diagnostyczne urządzeń cisnieniowych typu ADSORBER przeprowadzone z wykorzystaniem metody Emisji Akustycznej.
AED Polska Sp. z o. o. przeprowadziła badanie diagnostyczno-kontrolne urządzeń dozorowanych w ramach okresowych badań UDT – zastąpienie rewizji wewnętrznej – na podstawie uprawnień – Świadcetwa podwykonawcy UDT w zakresie prowadzenia badań laboratoryjnych  –
PN EN 17025 oraz LB-242/27.

Badanie diagnostyczne metodą Emisji Akustycznej naziemnych odcinków rurociągów technologicznych. Przedmiotowe badanie oraz kontrola miała na celu określenie ogólnego stanu urządzenia oraz możliwości i warunków dalszej jego eksploatacji.

Styczeń – Luty 2012 – Badanie złożonych konstrukcji metalowo-kompozytowych pod kątem oceny stanu technicznego oraz możliwości eksploatacji zgodnej z normą oraz założeniami projektowymi producenta.
Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem Emisji Akustycznej oraz norm towarzyszących PN-EN 473, PN-EN 1330-9, PN-EN 13554, PN-EN 13477-2.


Listopad 2011 – Badanie dozorowe zbiorników do magazynowania sprężonego wodoru metodą Emisji Akustycznej – badanie urządzenia dozorowanego przez Urząd Dozoru Technicznego
Przedmiotem badań była ocena stanu technicznego zbiorników do magazynowania sprężonego wodoru jako integralnej części linii technologicznych. Badania przeprowadzono w oparciu o instrukcje zakładowe, normy oraz uzgodnienia z oddziałem nadzorującym Urzędu Dozoru Technicznego. Celem badań było określenie stanu technicznego urządzenia w ramach badania okresowego metodą Emisji Akustycznej. Dodatkowo przeprowadzono badania grubości ścianek obiektu metodą ultradźwiękową – UTT.

Luty-Grudzień 2011 – Badania diagnostyczne dźwigów metalowo-kompozytowych z wysięgnikami izolowanymi
AED Polska Sp. z o. o. w okresie luty-grudzień 2011 roku zrealizowała cykl badań diagnostycznych wysięgników koszowych izolowanych wykonanych w technologii kompozytowo-matalowej. Przedmiotem badań była ocena stanu technicznego w zakresie możliwości eksploatacyjnych urządzenia wg. standardów międzynarodowych oraz Producenta.

Czerwiec 2011 – Badanie diagnostyczne zbiornika do magazynowania sprężonego wodoru metodą Emisji Akustycznej – badanie urządzenia dozorowanego przez Urząd Dozoru Technicznego
Specjaliści firmy AED Polska Sp. z o. o. przeprowadzili w ramach posiadanego Świadectwa Uznania Techniki Badawczej CLDT  pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego badanie diagnostyczne zbiornika ciśnieniowego do magazynowania sprężonego wodoru. Przedmiotem badania była ocena stanu technicznego urządzenia wg. wytycznych Urzędu Dozoru Technicznego oraz Norm.


Marzec 2011 – Badanie zbiornika ciśnieniowego (izolowanego) do magazynowania dwutlenku węgla metodą Emisji Akustycznej – badanie urządzenia dozorowanego przez Urząd Dozoru Technicznego
Metoda Emisji Akustycznej pozwoliła na ocenę stanu technicznego zbiornika ciśnieniowego oisowo symetrycznego, w zakresie wymaganych przepisów krajowych oraz międzynarodowych. Dzięki zastosowaniu badań rekomendowanych przez AED Polska Sp. z o. o. pełen cykl badań zrealizowano na zbiorniku bez potrzeby wyłaczania, opróżniania oraz rozizolowywania obiektu. 

Grudzień 2010 – Badanie okresowe zbiornika wodorowego, dozorowanego metodą Emisji Akustycznej
AED Polska Sp. z o. o. przeprowadziła badanie diagnostyczne urządzenia ciśnieniowego. Obiekt badań poddano czynnościom przygotowawczym oraz badawczym zgodnie z warunkami zamawiającego oraz w oparciu o odpowiednie przepisy i unormowania. Dzięki zastosowaniu metody Emisji Akustycznej wyodrębniono oraz zarejestrowano parametry pozwalające na precyzyjne określenie stanu technicznego obiektu.

Listopad 2010 – Badanie struktur żelbetonowych metodą Emisji Akustycznej.
Specjaliści AED Polska Sp. z o. o. przeprowadzili badanie diagnostyczne struktury żelbetonowej obiektu budowlanego. Przedmiotowe prace badawcze miały na celu określenie zasadniczych parametrów materiału oraz kluczowych danych.

Czerwiec 2010 – Prezentacja metody Emisji Akustycznej połączona z badaniem zasadniczym wysięgników koszowych.
AED Polska Sp. z o. o. przeprowadziła badanie diagnostyczne wysięgnika koszowego na podwoziu samochodowym. Zasadnicze elementy dźwigu wykonano z materiałów kompozytowych w połaczeniu z elemntami metalowymi. Badanie z wykorzystaniem metody Emisji Akustycznej pozwoliło na uzyskanie wszelkich instotnych parametrów urządzenia w zakresie jego stanu technicznego oraz możliwości eksploatacyjnych.


Marzec 2010 – Prezentacja oraz badanie w wykorzystaniem metody NDT – AE – Emisji Akustycznej – zbiornika magazynowego dwutlenku węgla CO
Zasadniczymi działaniami na ww. obiekcie była weryfiakcja ogólna oraz ocena stanu technicznego zbiornika w ramach oceny szczelności oraz rewizji wewnętrznej. Próbę przeprowadzono w realnych warunkach pracy obiektu oraz aparatury pomocniczej.  

Luty/Marzec 2010 – Prezentacja oraz badanie z wykorzystaniem metody NDT – AE – Emisji Akustycznej – dennic zbiornika wielkogabarytowego (magazynowego)
Przedstaiciele AED Polska Sp. z o. o. przeprowadzili szereg badań diagnostycznych, poprzedzonych stosownymi symulacjami możliwych przebiegów zdarzeń na zbiorniku wielkogabarytowym (magazynowym). Badanie miało na celu określenie stopnia szczelności obiektu.

Badania diagnostyczne rurociągów dalekosiężnych, części naziemnych oraz podziemnych metodą Emisji Akustycznej.
Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem przesyłanego medium.

Grudzień 2009 – Prezentacja oraz badanie z wykorzystaniem metody NDT – AE – Emisji Akustycznej – zbiornik akumulacyjny (olej/azot)
Przedmiotem działań AED Polska Sp. z o. o. było przedstawienie możliwości diagnostyczno-pomiarowych oraz rejestracja zdarzeń w ramach badania diagnostycznego na przeznaczonym do eksploatacji zbiorniku akumulacyjnym linii technologicznej – medium robocze azot/olej.


Listopad/Grudzień 2009 – Prezentacja oraz badanie z wykorzystaniem metody NDT – AE – Emisji Akustycznej – zbiornik dwutlenku węgla CO2
Przedmiotem działań AED Polska Sp. z o. o. było przedstawienie możliwości diagnostyczno-pomiarowych oraz rejestracja zdarzeń w ramach badania diagnostycznego na eksploatowanym zbiorniku magazynowym dwutlenku węgla.

Wrzesień – 2009 – Prezentacja oraz badanie z wykorzystaniem metody NDT – AE – Emisji Akustycznej – Grupa PGNiG

Przedmiotem działań AED Polska Sp. z o. o. było przedstawienie możliwości diagnostyczno-pomiarowych na eksploatowanej instalacji technologicznej wydobycia i uszlachetnienia gazu. Pomiarów dokonano w skrajnie niesprzyjających warunkach – zewnętrzne powierzchnie ścianek oraz dennic obiektu posiadały temperaturę – 50 ºC oraz kilkucentymetrową warstwę lodu przy jednocześnie wysokiej temperaturze otoczenia. Zasadnicze pomiary odbywały się w strefie bezpośredniego zagrożenia wybuchem – oznaczenie 2.Aparatura diagnostyczno-pomiarowa AED Polska Sp.z o. o. jest w pełni przystosowana do ww. warunków pracy.

 

Kwieceń –  2009  – Centrum Naukowe Kopernik – WARBUD S.A. – Warszawa – Polska

Przedmiotem badań próbych było rzeczywsite określenie głębokości posadowienia oraz dokładne sprecyzowanie  lokalizacji  układów zbrojenia w płytach żelbetonowych, ścianach oraz stropach. AED Polska Sp. z o. o. jako podmiot rekomendujący innowacyjne techniki badawcze został pozytywnie zaopiniowany przez kadrę specjalistów firmy WARBUD S.A.

Marzec   –  2009  – Badanie diagnostyczne chłodnicy tytanowej
Przedmiotem badania była kolumna tytanowa – chłodnica gazu podestylacyjnego KDS.  System diagnostyczny „AE” oraz doświadczenie specjalistów AED Polska Sp. z o. o. pozwoliły na przeprowadzenie specjalistycznych badań w zakładzie klienta
oraz przedłożenie miarodajnych wyników z badania. Przedmiotowe urządzenie jest na bieżąco użytkowane u zlecającego.

Styczeń 2009 – Badanie diagnostyczne Wieży wiertniczej
Przedmiotem badania była konstrukcja kratownicowa (wieża wiertnicza) SKYTOP N75. Urządzenie eksploatowane w skrajnych warunkach zostało w pełni przebadane dzięki technikom oraz symulacjom opracowanym w biurach AED Polska Sp. z o. o. przez kadrę specjalistów naszej firmy.


Lipiec – 2008 –  Badania długości pali podziemnych wykonanych w technologii JET GROUTING
Specjaliści AED Polska Sp. z o. o. podjęli się specyficznego badania diagnostycznego mającego na celu określenie długości pali podziemnych wykonanych metodą JET GROUTING. Podstawową trudnością i jednocześnie głównym wyzwaniem był ograniczony dostęp do obiektu badań który praktycznie w całości znajdował się w ziemii. Po przedstawieniu koncepcji badawczej zleceniodowacy, otrzymaliśmy zgodę na przeprowadzenie badania zasadniczego. Badanie diagnostyczne przeprowadzono na częściach stabilizujących trakcje elektryczną wysokiego napięcia, słupów T33 przelotowych oraz załomowych.

Marzec – 2008 – Badanie diagnostyczne elementów kolejowych – rama wózka kolejowego.

Luty – 2008 – Badanie chłodnicy tytanowej po destylacji
Pierwszym etapem współpracy pomiędzy firmami Metalko Sp. z o. o. a AED Polska Sp. z o. o. było badanie diagnostyczne chłdnicy tytanowej po destylacji typoszeregu KDS. Badanie wykonano przy udziale specjalistów AED Polska Sp. z o. o. oraz inżynierów projektantów zamawiającego.

Listopad – 2007 – Badanie zbiornika z wodorem  

Przeprowadzenie badania okresowego na obiekcie zleceniodowacy miało na celu określenie stanu technicznego zbiornika. Badanie zostało przeprowadzone w ramach okresowego badania dopuszczeniowego. W badaniu uczestniczyli przedstawiciele zleceniodawcy oraz Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) jednostki terenowej którzy byli pod wrażeniem możłiwości metody badawczej „AE”.

Lipiec 2007 – Badanie diagnostyczne zbiornika ciekłego amoniaku NH3 (cieczy chłodzącej) – urządzenia technicznego ciśnieniowego podlegającego dozorowi technicznemu.
Przedmiotem działań AED Polska Sp. z o. o. była diagnostyka techniczna w zakresie kompleksowej oceny stanu technicznego zbiornika ciśnieniowego, do magazynowania ciekłego amoniaku – połączeń nierozłącznych, struktury materiału, szczelności obiektu oraz połączeń technologicznych.


Maj 2007 – Badanie diagnostyczne urządzeń energetycznych – tranformatory wysokiego napięcia. Badanie miało na celu określenie stanu technicznego oraz szczelności kadzi transformatorowych.


Maj 2007 – Badanie diagnostyczne zbiornika ciśnieniowego (dozorowanego) metodą Emisji Akustycznej wraz z rozszerzoną prezentacją badań nieniszczących na potrzeby Zleceniodawcy.

Maj 2007 – Badanie diagnostyczne cysterny kolejowej do przewozu gazu skroplonego typu LPG – emisja akustyczna.
 


Luty 2007 – Badanie diagnostyczne zbiornika do magazynowania ciekłego amoniaku NH3 oraz instalacji technologicznej zakładu produkcyjnego metodą Emisji Akustycznej.

Luty 2006 – Badanie kontrolno-diagnostyczne urządzenia transportu bliskiego-suwnicy natorowej metodą Emisji akustycznej.

Najnowsze wiadomości

30.03.2018

Laboratorium Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o. o. z dniem 30 marca 2018 roku uzyskało Świadectwo Uznania Laboratorium nadane przez Urząd Dozoru Technicznego do prowadzenia badań laboratoryjnych pod numerem: 
LBU-242/27-18 zgodnie z  PN-EN ISO/IEC 17025:2005.


Już dzisiaj możesz wykonać kompleksową diagnostykę urządzenia technicznego dozorowanego metodą Emisji Akustycznej

– bez potrzeby opróżniania urządzenia,
– bez potrzeby wstrzymywania cyklu pracy,
– bez potrzeby inspekcji wewnętrznej ,
– bez potrzeby rozizolowywania urządzenia,
– bez potrzeby utylizacji magazynowanego medium,

Wybierz AED Polska Sp. z o. o. a doradzimy i opracujemy program badań technicznych pod kątem konkretnego urządzenia, zweryfikujemy niezbędne wymagania stawiane przez Urząd Dozoru Technicznego, dzięki czemu Tobie pozostanie bezpieczne eksploatowanie urządzenia w ramach Utrzymania Ruchu oraz zaoszczędzony czas oraz środki finansowe.

Prześlij na adres e-mail: aed@aed-polska.pl  swoje dane kontaktowe oraz zagadnienie którym jesteś zainteresowany – gwarantujemy że odpowiedni dział AED Polska Sp. z o. o.  skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin, celem omówienia sprawy.

czytaj więcej »
Zobacz pozostałe wpisy

Nasze nagrody i wyróżnienia:

Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o.o.

posiada wdrożony

Zintegrowany System Zarządznia

Jakością wg. ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001