• strona g????wna
  • e-mail
  • mapa strony

Nawigacja: Lokalizacja >> Aktualno??ci

Najnowsze aktualno??ci

02.09.2010

Informacja dla u??ytkownik??w podest??w ruchomych przejezdnych (podno??nik??w monta??owych) i ??urawi samojezdnych

Informacja dla u??ytkownik??w podest??w ruchomych przejezdnych (podno??nik??w monta??owych) i ??urawi samojezdnych.

W czerwcu br. mia?? miejsce nieszcz─???liwy wypadek ze skutkiem ??miertelnym podczas eksploatacji podestu ruchomego przejezdnego. Przyczyn─? wypadku by??o niekontrolowane opadni─?cie wysi─?gnika spowodowane uszkodzeniem ??ruby mocuj─?cej zaw??r bezpiecze??stwa (zaw??r zwrotny sterowany) do si??ownikamechanizmu podnoszenia (Fot. 1). Ponadto konserwatorzy informowali UDT o uszkodzeniach ??rub w podestach ruchomych i ??urawiach samojezdnych stwierdzanych podczas wykonywania czynno??ci konserwacyjnych (Fot. 2).
Poni??ej zamieszczamy fotografie przedstawiaj─?ce przyk??ady uszkodzonych ??rub zawor??w.Fot. 1: ??ruba p─?kni─?ta, co by??o przyczyn─? niekontrolowanego wyp??ywuoleju hydraulicznego z si??ownika i opadni─?cia wysi─?gnika.Fot. 2: widoczne przew─???enie (uplastycznienie materia??u) ??ruby w p??aszczy??nie otwor??w.

W opinii UDT przyczyn─? wyst─?powania uszkodze?? s─? dzia??ania maj─?ce na celu likwidacj─? pojawiaj─?cych si─? wyciek??w oleju poprzez dokr─?canie ??ruby zbyt du??ym momentem. Dzia??ania takie nale??y uzna─? za niew??a??ciwe. ??ruba mocuj─?ca jest jednocze??nie elementem steruj─?cym przep??yw oleju. W tym celu w ??rubie wykonane s─? otwory o przecinaj─?cych si─?
osiach, kt??re znacznie ograniczaj─? jej wytrzyma??o??─?. Dokr─?canie ??ruby momentem o zbyt du??ej warto??ci powoduje uplastycznienie materia??u i w konsekwencji zniszczenie ??ruby.

Poni??ej zamieszczamy og??lne zasady u??ytkowania (eksploatacji) wraz z przyk??adowym rysunkiem
pogl─?dowym zaworu zwrotnego sterowanego.Obja??nienia:

1 - zaw??r bezpiecze??stwa (zaw??r zwrotny sterowany);
2 - ??ruba mocuj─?c─? zaw??r bezpiecze??stwa do si??ownika mechanizmu podnoszenia;
3 - podk??adki uszczelniaj─?ce.

Og??lne zasady u??ytkowania zawor??w zwrotnych sterowanych
Zaw??r zwrotny sterowany (poz. 1) wraz ze ??rub─? mocuj─?c─? (z gwintem drobnozwojnym) (poz. 2) i podk??adkami uszczelniaj─?cymi metalowo-gumowymi (poz. 3) stanowi element bezpiecze??stwa.
Zaw??r zosta?? przykr─?cony do si??ownika za pomoc─? specjalnej ??ruby momentem o warto??ci okre??lonej w instrukcji wytw??rcy.
W przypadku prawid??owej eksploatacji trwa??o??─? po??─?czenia zaworu z si??ownikiem przewy??sza trwa??o??─? kompletnej maszyny i z regu??y nie jest wymagana okresowa wymiana takiego po??─?czenia.

Uwaga

Je??eli informacja o warto??ci momentu dokr─?cenia ??ruby nie jest dost─?pna w instrukcji wytw??rcy, nale??y skontaktowa─? si─? z wytw??rc─? podestu ruchomego lub ??urawia. Np. w przypadku podest??w ruchomych produkowanych przez Bumar Koszalin producent przyj─???, ??e ??ruby mocuj─?ce zawory nale??y dokr─?ca─? momentem o warto??ci 120 Nm, chyba ??e instrukcja stanowi inaczej. W ??adnym przypadku nie nale??y przekracza─? warto??ci tego momentu

1. W przypadku stwierdzenia wyciek??w oleju hydraulicznego przy po??─?czeniu zaworu
bezpiecze??stwa do si??ownika mechanizmu podnoszenia nale??y:

a. ??rub─? odkr─?ci─? w po??o??eniu spoczynkowym wysi─?gnika;

b. dokona─? jej ogl─?dzin i wymieni─? na now─? w przypadku stwierdzenia uszkodzenia ??ruby;

c. wymieni─? podk??adki uszczelniaj─?ce na nowe, bez wzgl─?du na ich stan;

d. dokr─?ci─? ??rub─? kluczem dynamometrycznym momentem o warto??ci okre??lonej przez
wytw??rc─? w instrukcji;

Uwaga

Nie nale??y likwidowa─? przyczyny usterki poprzez dokr─?canie ??ruby mocuj─?cej zaw??r. Stosowa─? wy??─?cznie oryginalne ??ruby mocuj─?ce zaw??r.

2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek innych nieprawid??owo??ci zwi─?zanych z funkcjonowaniem
zaworu bezpiecze??stwa (np. p??ynno??─? pracy) nale??y podj─?─? dzia??ania zmierzaj─?ce do ustalenia
przyczyny usterki i usun─?─? j─? w spos??b zgodny z instrukcj─? wytw??rcy urz─?dzenia.

3. W przypadku braku w instrukcji wytw??rcy urz─?dzenia informacji dotycz─?cej oceny stanu
technicznego i ewentualnych czynno??ci naprawczych zaworu bezpiecze??stwa nale??y zwr??ci─? si─?
do wytw??rcy urz─?dzenia o podanie odpowiednich wytycznych w tym zakresie.

4. Ocena techniczna i usuni─?cie usterek powinny zosta─? wykonane przez kompetentny personel
techniczny (np. serwis wytw??rcy, konserwator posiadaj─?cy odpowiednie za??wiadczenie
kwalifikacyjne wydane przez organ w??a??ciwej jednostki dozoru technicznego). Fakt dokonania
oceny technicznej i ewentualnej naprawy zaworu bezpiecze??stwa nale??y odnotowa─? w dzienniku
konserwacji urz─?dzenia.

??r??d??o: www.udt.gov.pl

Nasze nagrody i wyr├│┼╝nienia:

 

Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o.o.

posiada wdro┼╝ony

Zintegrowany System Zarz─ůdznia

Jako┼Ťci─ů wg. ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001