• strona główna
  • e-mail
  • mapa strony

Nawigacja: System jakości >> Cert. Rztelna Firma

Cert. Rzetelna Firma


Certyfikat "Rzetelna Firma" - Program Partnerski pod patronatem Krajowego Rejestru Długów


    AED Polska Sp. z o. o. jako podmiot charakteryzujący się wysokim stopniem zaufania oraz satysfakcji w ocenie dotychczasowych klientów na rynku krajowym oraz zagranicznym, pragnąc jednocześnie wykazać formalne przesłanki jako rzetelnego oraz wiarygodnego partnera, przystąpił w 2008 roku do programu Rzetelna Firma - nad którym patronat objął BIG KRD S.A.
Niniejszy certyfikat jest faktycznym potwierdzeniem wykazywanej rzetelności wobec wszelkich podmiotów na rzecz których pracujemy, rozliczamy się oraz z którym zamierzamy współpracować. Prezentowany Certyfiakt jest powszechnie uznawany w kraju oraz zagranicą i w sposób obiektywny powteirdza przesłanki oraz charakter naszych przedsięwzięć zawodowych.

Niżej prezentowane Certyfiakty potwierdzają również fakt niezalegania z opłatami z tytułu podatków, opłat ZUS, zobowiązań krótko oraz długoterminowych.

Jest to dokument który w pełni przekazuje Państwu nasze szczere intencje wobec wszelkich podmiotów uczestniczących lub dopiero zamierzających uczestniczyć we wspólnych przedsięwzięciach z AED Polska Sp. z o. o. Najnowsze wiadomości

17.08.2010

Badania urządzeń dozorowanych zlokalizowanych na terenach dotkniętych powodzią.

Informacja dla użytkowników urządzeń podlegających dozorowi technicznemu dotkniętych skutkami powodzi.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub usterek powstałych na skutek powodzi (działanie wody, destabilizacja podłoża itp.) Urząd Dozoru Technicznego służy pomocą w celu dokonania oceny stanu technicznego i identyfikacji ewentualnych działań naprawczych. Prosimy o kontakt z najbliższym oddziałem UDT.
Inspektor UDT przeprowadzi badanie w ramach opłaty rocznej z tytułu wykonywania dozoru technicznego nad urządzeniem. Badanie powinno być przeprowadzone w obecności użytkownika urządzenia, konserwatora i obsługującego (jeśli ma to zastosowanie).


źródło: www.udt.gov.pl
czytaj więcej »
23.07.2009
AED Polska Sp. z o. o. organizuje okresowe spotkania prezentacyjne mające na celu wprowadzenie szerszego grona społeczności do zagadnień oraz tematyki badań nieniszczących. Za sprawą przyjętej strategii staramy się uświadamiać osobom mającym do czynienia z obiektami i urządzeniami technicznymi zasadność stosowania badań diagnostycznych opierających się na badaniach nieniszczących.  czytaj więcej »

<< <  Strona 2 z 3  > >>

Nasze nagrody i wyróżnienia:

 

Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o.o.

posiada wdrożony

Zintegrowany System Zarządznia

Jakością wg. ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001