• strona g????wna
  • e-mail
  • mapa strony

Nawigacja: O firmie

O naszej firmie

      
         ACOUSTIC EMISSION DIAGNOSTIC POLSKA Sp. z o. o.
jest firmńÖ z wieloletnim doŇõwiadczeniem w zakresie usŇāug diagnostycznych w oparciu o¬†metody¬†badaŇĄ nieniszczńÖcych (NDT).¬†W 2005 roku firma AED Polska Sp. z o. o. nawińÖzaŇāa wsp√≥Ňāpracńô ze Ňõwiatowej klasy specjalistami z zakresu badaŇĄ metodńÖ Emisji Akustycznej, celem wdraŇľania i promowania najnowszych, bezinwazyjnych i wysokowydajnych¬†technik badawczo-diagnostycznych. Efektem¬†powyŇľszych dziaŇāaŇĄ jest funkcjonowanie przedsińôbiorstwa a wraz z¬†nim kadry¬†specjalist√≥w o najwyŇľszym stopniu kompetancji,¬†kt√≥rzy w oparciu o stosowne szkolenia, metodyki oraz¬†wieloletnińÖ praktykńô z najwyŇľszym zaangaŇľowaniem analizujńÖ i badajńÖ prezentowane przypadki oraz aktywnie wspierajńÖ rozw√≥j badaŇĄ daignostycznych (NDT).¬†W zwińÖzku z aktualnymi potrzebami rynku oraz klient√≥w z kt√≥rymi na bieŇľńÖco konsultujemy pewne trendy staramy sińô oferowańá usŇāugi oraz produkty kt√≥re w peŇāni zaspokajajńÖ ich potrzeby. Nie bez przyczyny stale¬†podnosimy swoje kawalifikacje, rozwijajńÖc tym samym swoje moŇľliwoŇõci aby byńá konkurencyjnymi w dŇāugim okresie czasu. Zdobyte uznania, certyfikaty oraz przyznane Ňõwiadectwa nie sńÖ pustymi dokumentami kt√≥re moŇľna pozyskańá dzińôki¬†okresowemu wysiŇākowi - dla nas wyzwaniem jest kaŇľdy temat kt√≥ry zostanie przedstawiony w ramach wsp√≥Ňāpracy lub koncepcji na opracowanie odpowiednich procedur w¬†zakresie optymalizacji proces√≥w.¬†O firmieDzińôki¬†na bieŇľńÖco stawianym¬†celom staramy sińô znacznie bardziej niŇľ inni, a¬†na pierwszym planie zawsze stoi BEZPIECZEŇÉSTWO oraz pozytywne relacje pomińôdzy naszymi partnerami.

ChcńÖc uŇõwiadomińá jak waŇľne jest utrzymanie urzńÖdzeŇĄ oraz infrastruktury technicznej w stanie pozwalajńÖcym na bezpiecznńÖ eksploatacjńô, stale organizujemy spotkania z naszńÖ kadrńÖ specjalist√≥w technicznych kt√≥rzy spotykajńÖ sińô z coraz to nowymi wyzwaniami. Nie irytujemy sińô gdy zadawane sńÖ teoretycznie banalne pytania poniewaŇľ to my jesteŇõmy specjalistami a klient powierza nam obiekt na kt√≥rym nie musi sińô znańá -wyznjemy przy tym¬†zasadńô "Ňľe to my jesteŇõmy dla PaŇĄstwa a nie odwrotnie". Nie obawiamy sińô nietypowych przedsińôwzińôńá lub temat√≥w z kt√≥rymi stosunkowo rzadko sińô spotykamy poniewaŇľ¬†utwierdza nas to w przekonaniu Ňľe jesteŇõmy firmńÖ godnńÖ zaufania, kt√≥rej poweirza sińô zadania trudne i wymagajńÖce¬†najwyŇľszego stopnia zaangaŇľowania.¬†Niejednokrotnie zdarza nam sińô wspierańá w dziaŇāaniu oraz badaniach naszych potencjalnych konkurent√≥w majńÖc ŇõwiadomoŇõńá Ňľe bezpieczeŇĄstwo oraz zadowolenie klienta jest najwaŇľniejsze¬†a konkurencja partnerska poprostu wskazana.
Wspieramy naukńô oraz kadrńô specjalist√≥w organizujńÖc spotkania pilotaŇľowe¬†oraz staŇľe okresowe, praktyki zawodowe dla os√≥b kreatywnych i ambitnych kt√≥re faktycznie chcńÖ wnosińá sw√≥j wkŇāad w dziedzinńô badaŇĄ diagnostycznych (NDT).¬†

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Jakub¬†KaŇļmierczak

                                                                                                                                      Dyrektor Biura AED Polska Sp. z o. o.
 

Nasze nagrody i wyr√≥Ňľnienia:

 

Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o.o.

posiada wdroŇľony

Zintegrowany System ZarzńÖdznia

JakoŇõcińÖ wg. ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001