Nawigacja: Diagnostyka – Emisja Akustyczna

Diagnostyka – Emisja Akustyczna

Firma AED Polska Sp. z o. o. specjalizuje się w wykonywaniu badań nieniszczących oraz zapewnia monitorowanie wszelkiego rodzaju konstrukcji i urządzeń. Oferujemy swoje usługi w zakresie badań: mostów, tuneli, budynków, tam, rurociągów, zbiorników płynów i gazów, magistral podziemnych (woda, gaz, energia elektryczna). Badania te wykonywane są poprzez wykorzystanie metody emisji akustycznej, unikatowej technologii pomiaru wykorzystującej najnowsze urządzenia pomiarowo-diagnostyczne. Pozwalają one na bezinwazyjne dokonanie oceny stanu konstrukcji oraz materiałów użytych w eksploatowanych konstrukcjach budowlanych i urządzeniach.

Oferowana usługa pozwala obniżyć koszty eksploatacji oraz napraw konstrukcji i urządzeń, a także przewidzieć ewentualne awarie (starzenie się materiału, przełomy i uszkodzenia eksploatacyjne) narażające właścicieli na duże koszty napraw i opłaty za powstałe katastrofy ekologiczne, w tym również wypadki w transporcie lądowym, morskim i powietrznym.

Tradycyjne metody badań nieniszczących charakteryzują się dużą czasochłonnością prac przygotowawczych w celu ich przeprowadzenia; niemożliwością rozpoznania i określenia defektów, które rozwijają się w czasie rzeczywistych obciążeń eksploatacyjnych oraz obowiązkowym zatrzymaniem procesu technologicznego w celu ich wykonania.

Badania za pomocą metody emisji akustycznej wymagają 100 krotnie mniejszego czasu ich przygotowania i przeprowadzenia; odnajdują najbardziej niebezpieczne defekty różnego rodzaju i wielkości (rozwijające się przy rzeczywistym obciążeniu). Kontrola obiektu za pomocą emisji akustycznej może być i jest przeprowadzana w warunkach jego rzeczywistej eksploatacji lub w czasie obciążania próbnego – rozruchu obiektu.

Badania nieniszczące metodą emisji akustycznej przeprowadzane za pomocą aparatury i systemy pomiarowe wykorzystywaną przez AED Polska Sp. z o. o. posiadają następujące zalety:

1. Metoda emisji akustycznej pozawala na jednoczesne badanie dużych fragmentów a nawet całych konstrukcji;

2. Stosowanie monitoringu przy wykorzystaniu metody AE pozwala na podejmowanie działań
zapobiegających powstawaniu awarii;

3. Zakres zastosowania metody obejmuje szeroką gamę materiałów i konstrukcji;

4. Nakłady poniesione na monitoring bardzo szybko zwracają się dzięki wyeliminowaniu awarii i zapewnieniu ciągłości produkcji;

5. Nowoczesna aparatura AE umożliwia uzyskanie stosunkowo szybkich i wiarygodnych wyników pomiarów;

6. Metoda znajduje zastosowanie również w monitoringu dużych budowli biurowych i mieszkalnych jak również zabytkowych;

7. Szczególnie przydatny jest monitoring dużych, trudnodostępnych konstrukcji stalowych takich jak rurociągi biegnące na dnie rzeki czy pod powierzchnią ziemi, słupy wysokiego napięcia, mosty i wiadukty;

8. Rozwój metody i stały wzrost jej zastosowania może w niedługim czasie zaowocować powstaniem systemów umożliwiających skuteczne prognozowanie żywotności konstrukcji.

Poniżej przedstawiono listę najszęściej badanych obiektów technicznych.

1.Zbiorniki, pracujące pod ciśnieniem. Kontrola AE  może być dokonywana w toku standardowych badań hydrologicznych i jest konieczna podczas prób pneumatycznych w celu zwiększenia stopnia bezpieczeństwa. W trakcie badania ujawniane są wady, wykazujące skłonność do zwiększenia w warunkach eksploatacji. Obiekt badany nie musi być wyłączony z eksploatacji. W trakcie badania można zaobserwować i zdefiniować usterki i wady mające tendencje rozwojowe w warunkach eksploatacyjnych.

2. Pojemniki i zbiorniki. Równocześnie jest kontrolowany cały obiekt. Ujawnione są oraz określone współrzędne usterek i wad na części dolnej i w spawie przy podstawie pojemnika. Obiekt nie musi być wyłączony z eksploatacji.

3. Rurociągi naftowe i gazowe, magistrale przemysłowe. Przy zastosowaniu kontroli AE możemy ujawnić i zlokalizować miejsca: pęknięć, korozji oraz rozwarstwienia ścianek rur. Kontroli mogą podlegać odcinki do 2400 metrów. Obiekt badany nie potrzebuje wyłączenia z eksploatacji. Kontrola może być dokonywana podczas prac remontowych. Kontroli podlegają rurociągi w gruntach o małej nośności również w strefie zjawisk krasowych.

4. Rurociągi technologiczne. Badanie opasek wzmacniających na stacjach kompresorowych w rafineriach ropy naftowej, kombinatach przeróbki gazu. Zwiększona niezawodność badania technicznego. Obiekt nie podlega wyłączeniu z eksploatacji.

5.Przejścia rurociągów przez przeszkody naturalne i sztuczne. Kontroli podlegają odcinki niedostępne dla zbadania za pomocą środków standardowych.

6. Mechanizmy podnośnikowe. Suwnice mostowe i żurawie bramowe w toku badań statycznych i dynamicznych.

7. Obiekty gospodarki komunalnej. Sieci cieplne i wymienniki ciepła. Rurociągi zaopatrzenia w zimną i gorącą wodę, rurociągi systemu pożarniczego.

8. Obiekty transportu kolejowego. Elementy lane wózków wagonów (ujawnienie mikropęknięć w zestawie kołowym, na resorowej belce, ramie bocznej). Wagony-cysterny.

9. Obiekty kompleksu energetycznego. Izolatory porcelanowe linii wysokiego napięcia. Bolce ankrowe do mocowania liny mocującej wież podporowych – linii wysokiego napięcia. Możliwość przebicia w transformatorach na podstacjach elektroenergetycznych linii przesyłowych.

10. Podpory betonowe. Kontroli podlegają podpory mostów, wiaduktów, dźwigary i konstrukcje żelbetonowe w budownictwie.
Jak również badanie ciągłości oraz badanie długości pali, słupów, filarów.

 Poniżej przedstawiono materiały informacyjne nt. badań diagnostycznych z wykorzystaniem źródła Emisji Akustycznej „AE”:Najnowsze wiadomości

30.03.2018

Laboratorium Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o. o. z dniem 30 marca 2018 roku uzyskało Świadectwo Uznania Laboratorium nadane przez Urząd Dozoru Technicznego do prowadzenia badań laboratoryjnych pod numerem: 
LBU-242/27-18 zgodnie z  PN-EN ISO/IEC 17025:2005.


Już dzisiaj możesz wykonać kompleksową diagnostykę urządzenia technicznego dozorowanego metodą Emisji Akustycznej

– bez potrzeby opróżniania urządzenia,
– bez potrzeby wstrzymywania cyklu pracy,
– bez potrzeby inspekcji wewnętrznej ,
– bez potrzeby rozizolowywania urządzenia,
– bez potrzeby utylizacji magazynowanego medium,

Wybierz AED Polska Sp. z o. o. a doradzimy i opracujemy program badań technicznych pod kątem konkretnego urządzenia, zweryfikujemy niezbędne wymagania stawiane przez Urząd Dozoru Technicznego, dzięki czemu Tobie pozostanie bezpieczne eksploatowanie urządzenia w ramach Utrzymania Ruchu oraz zaoszczędzony czas oraz środki finansowe.

Prześlij na adres e-mail: aed@aed-polska.pl  swoje dane kontaktowe oraz zagadnienie którym jesteś zainteresowany – gwarantujemy że odpowiedni dział AED Polska Sp. z o. o.  skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin, celem omówienia sprawy.

czytaj więcej »
Zobacz pozostałe wpisy

Nasze nagrody i wyróżnienia:

Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o.o.

posiada wdrożony

Zintegrowany System Zarządznia

Jakością wg. ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001