Nawigacja: Próba Szczelności Emisja Akustyczna LB-242-27

Próba Szczelności Emisja Akustyczna LB-242-27

PRÓBA SZCZELNOŚCI URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH – ZBIORNIKÓW, RUROCIĄGÓW – EMISJA AKUSTYCZNA AED POLSKA Sp. z o. o.

              Próby szczelności zbiorników oraz urządzeń technicznych UDT – Emisja Akustyczna

Próby szczelności wykonuje się w ramach obowiązkowych badań technicznych zbiorników oraz urządzeń bezciśnieniowych, niskociśnieniowych oraz ciśnieniowych, prowadzonych przez Urząd Dozoru Technicznego na podstawie ustawy o dozorze technicznym oraz  aktualnych aktów wykonawczych, w celu dopuszczenia urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego do eksploatacji lub przedłużeniu jego resursu eksploatacyjnego.

Rodzaje prób szczelności zbiorników, stosowane w badaniach zbiorników lub ich elementów, określone są w rozporządzeniach.:

Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz. U. Nr 113, poz.1211, ze zmianą w Dz. U. z 2008 r.  Nr 60, poz. 371),
– Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących (Dz. U. Nr 63, poz.572)

Urząd Dozoru Technicznego współpracuje z szeregiem autoryzowanych podwykonawców ( m.in. AED Polska Sp. z o. o. – „Podwykonawca UDT w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych” Emisja Akustyczna nr LB-242/27 zogodnie z PN EN 17025) oraz wyspecjalizowanych zakładów, które wykonują badania diagnostyczne w tym próby szczelności. Ponieważ za wynik badania technicznego i jakość wykonania próby szczelności odpowiada Inspektor UDT wydając decyzję o dopuszczeniu zbiornika lub urządzenia technicznego do eksploatacji, sposób wykonywania niektórych prób wymaga uznania przez Urząd Dozoru Technicznego.

W przypadku braku dostępu do ścianek zbiornika lub urządzenia objętego wymogiem próby szczelności, sposób jej wykonania oraz sama technika (tj. rodzaj) dla konkretnego urządzenia lub zbiornika wymaga uzgodnienia i uznania przez Urząd Dozoru Technicznego następujących metod prób szczelności:

Najczęscie rozróżnia się nw. typy prób szczelności:

1) gazowa ciśnieniowa z pośrednim pomiarem szczelności poprzez badanie spadku ciśnienia lub podciśnienia,
2) amoniakalna lub inna chemiczna,
3) gazowa próżniowa-pęcherzykowa,
4) ultradźwiękowa,
5) z helowym wykrywaczem nieszczelności (ciśnieniowa, ciśnieniowo-próżniowa, próżniowa)
6) inne uzgodnione rodzaje prób:

– metodą emisji akustycznej NDT-AE na podstawie świadcectwa LB-242/27 z 2012 roku,
– hydrostatyczna z magnetostrykcyjnym pomiarem poziomu cieczy,
– pomiar zmiany masy cieczy za pomocą sondy wypornościowej i tła akustycznego części gazowej.

Zgodnie z wykładnią Urzędu Dozoru Technicznego uznania wymagają próby szczelności podziemnych i naziemnych zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych oraz żrących i trujących wykonywane w fazie wytwarzania zbiorników i ich eksploatacji, przy czym nie dotyczy to następujących prób szczelności:

– hydraulicznej hydrostatycznej próby zbiorników naziemnych,
– bezciśnieniowej penetracyjnej próby zbiorników naziemnych,
– gazowej ciśnieniowej próby przy użyciu powietrza lub innego niepalnego gazu dla zbiorników naziemnych,
– hydraulicznej ciśnieniowej zbiorników naziemnych.

Uznania nie wymagają próby szczelności zbiorników wraz z osprzętem, wykonywane jako próby uzupełniające podczas badań odbiorczych zbiorników podziemnych, w przypadku dostępności do oględzin połączeń badanej części. Dotyczy to próby gazowej ciśnieniowej powietrznej lub przy użyciu innego gazu niepalnego oraz próby hydraulicznej hydrostatycznej lub ciśnieniowej, tj. mogą być one wykonywane bez konieczności uznania techniki.

Wniosek o uznanie techniki próby i laboratorium/ firmy do wykonywania prób szczelności np. zbiorników, rurociągów daną techniką próby może być złożony do dowolnego Oddziału UDT.

Pamiętej dzięki zastosowaniu innowacyjnych technik badawczych rekomendowanych przez AED Polska Sp. z o. o.  zyskujesz:

– wzrost poziomu bezpieczeństwa badania diagnostycznego (badanie zasadnicze jest prowadzone na
eksploataowanym urządzeniu w cyklu pracy, w skrajnych temperaturach nawet poniżej 0 stopni
Celsjusza),
– redukcję czasu niezbędnego do przeprowadzenia niezbędnych badań diagnostycznych oraz prac
przygotowawszych zredukowanych do minimum które nie mają wpływu na fukncjonowanie urządzenia,
– redukcję kosztów w związku z brakiem potrzeby rozizolowywania oraz skomplikowanego przygotowania
urządzenia do badania,
– nie jest wymagane opróżnianie urządzenia z magazynowanego medium oraz utylizacja szlamów lub
zawiesin oraz wprowadzenie nowego medium do prowadzenia próby szczelności,
– wszelkie informacje oraz dane nt. urządzenia podczas badania zasadniczego są rejestrowane on-line w
czasie rzeczywistym,
– badanie prowadzone jest z wykorzytsaniem magazynowanego, przesyłanego medium zasadniczego,
– badanie szczelności metodą Emisji Akustycznej w myśl obowiązujących przepisów pozwala w pełni na zastąpienie hydraulicznej próby ciśnieniowej (np. wodnej) lub pneumatycznej (gazowej) jako badanie okresowe urządzenia dozorowanego;


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY – ZAUFAŁO NAM JUŻ WIELU KLIENTÓW UTRZUMUJĄC STAŁĄ WSPÓŁPRACĘ OD 2005 ROKU. PRZEKONAJ SIĘ SAM DLACZEGO WARTO ZAUFAĆ PROFESJONALISTOM SZANUJĄCYM TWOJE BEZPIECZEŃSTWO, CZAS I ŚRODKI FINANSOWE.

Najnowsze wiadomości

30.03.2018

Laboratorium Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o. o. z dniem 30 marca 2018 roku uzyskało Świadectwo Uznania Laboratorium nadane przez Urząd Dozoru Technicznego do prowadzenia badań laboratoryjnych pod numerem: 
LBU-242/27-18 zgodnie z  PN-EN ISO/IEC 17025:2005.


Już dzisiaj możesz wykonać kompleksową diagnostykę urządzenia technicznego dozorowanego metodą Emisji Akustycznej

– bez potrzeby opróżniania urządzenia,
– bez potrzeby wstrzymywania cyklu pracy,
– bez potrzeby inspekcji wewnętrznej ,
– bez potrzeby rozizolowywania urządzenia,
– bez potrzeby utylizacji magazynowanego medium,

Wybierz AED Polska Sp. z o. o. a doradzimy i opracujemy program badań technicznych pod kątem konkretnego urządzenia, zweryfikujemy niezbędne wymagania stawiane przez Urząd Dozoru Technicznego, dzięki czemu Tobie pozostanie bezpieczne eksploatowanie urządzenia w ramach Utrzymania Ruchu oraz zaoszczędzony czas oraz środki finansowe.

Prześlij na adres e-mail: aed@aed-polska.pl  swoje dane kontaktowe oraz zagadnienie którym jesteś zainteresowany – gwarantujemy że odpowiedni dział AED Polska Sp. z o. o.  skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin, celem omówienia sprawy.

czytaj więcej »
Zobacz pozostałe wpisy

Nasze nagrody i wyróżnienia:

Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o.o.

posiada wdrożony

Zintegrowany System Zarządznia

Jakością wg. ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001