Nawigacja: Terminy i Definicje

Terminy i Definicje

 

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY PAŃSTWU ZAKRES PODSTAWOWYCH TERMINÓW ORAZ DEFINICJI Z ZAKRESU BADAŃ NIENISZCZĄCYCH ZGODNYCH Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI.


Terminy stosowane w badaniach emisją akustyczną


NDT –
(Non Destructive-Testing) Badania Nieniszczące


AE –
Skrót AE oznacza zgodnie z przyjętymi normami Emisję Akustyczną

ATSkrót AT oznacza zgodnie z przyjętymi normami badanie Emisją Akustyczną

Emisja Akustyczna (AE) – Termin stosowany w przypadku chwilowych fal sprężystaych wywołanych przez wyzwolenie energii w materiale lub przez proces.

Zdarzenie Emisji Akustycznej – zjawisko fizyczne powodujące Emisję Akustyczną

Źródło Emisji Akustycznej – fizyczne źródło jednego zdarzenia Emisji Akustycznej lub większej ich ilości

Energia zdarzenia Emisji Akustycznej – energi sprężysta wyzwolona przez zdarzenie Emisji Akustycznej

Funkcja rozchodzenia się Emisji Akustycznej – opis zmian, którym podlegają fale sprężyste między źródłem Emisji Akustycznej a punktem wykrycia

Emisja Impulsowa – emisja pochodząca od zdarzeń Emisji Akustycznej, która może być rozdzielona w czasie

Emisja Ciągła – emisja pochodząca od zdarzeń Emisji Akustycznej, któa nie może być rozdzielona w czasie

Czujnik Emijsji Akustycznej – przyrząd zawierający element przetwarzający, przekształcający ruch fal sprzężystych na sygnał elektryczny

Kanał Emisji Akustycznej – pojedynczy czujnik Emisji Akustycznej i związane z nim oprzyrządowanie do wykrywania i pomiaru sygnałów Emisji Akustycznej

Sygnał Emisji Akustycznej – sygnał elektryczny z czujnika Emisji Akustycznej wywołany Emisją Akustyczną

Sygnał Impulsowy –  sygnał Emisji Akustycznej o identyfikowalnym początku i końcu

Sygnał ciągły – sygnał Emisji Akustycznej o nieidentyfikowanym początku i końcu

Szum tła – sygnały wywołane przyczynami innymi niż Emisja Akustyczna lub przez źródła Emisji Akustycznej, które są nieistotne dla celu badania

Aktywność Emisji Akustycznej – występowanie sygnałów Emisji Akustycznej jako wyniku Emisji Akustycznej

Próg wykrywalności Emisji Akustycznej – poziom napięcia, który ma być przekroczony, aby sygnał Emisji Akustycznej został wykryty i poddany obróbce

Liczba zliczeń sygnałów Emisji Akustycznej – liczba wykrytych sygnałów impulsowych

Zbiór Danych Emisji Akustycznej – zbiór zmierzonych parametrów sygnału emisji akustycznej i odpowiadających im parametrów zewnętrznych

Współczynnik impulsu Emisji Akustycznej – liczba sygnałów impulsowych Emisji Akustycznej na jednostkę czasu

Cecha Emisji Akustycznej – zestaw okreśłonych charakterystyk opisujących Emisję Akustyczną związzuą z badaniem lub źródłem Emisji Akustycznej

Czas Przybycia – bezwzględny czas, w którym impuls przekracza po raz pierwszy próg wykrywalności

Delta t – różnica czasów przybycia sygnałów impulsowych z dwóch dowolnych źródeł Emisji Akustycznej

Trwanie sygnały impulsowego – przedział między pierwszym i ostatnim przekroczeniem progu wykrywalności przez sygnał impulsowy

Liczba przekroczeń – krotność sygnałuimpulsowego przecinająca próg wykrywalności

Amplituda szczytowa – maksymalna amplituda w czasie trwania sygnału impulsowego

Czas narastania sygnału impulsowego – przedział czasu między pierwszym przekroczenim progu a maksymalną amplitudą szczytową sygnału impulsowego

Energia sygnału impulsowego – pomiar energii względnej sygnału impulsowego Emisji Akustycznej

Skala decybelowa Emisji Akustycznej; skala dBAE – skala decybelowa (dB) w woltach, na której napięcie odniesienia Ur wynosi 1µV odniesione do wejścia przedwzmacniacza

Odpowiedź – wykrycie jednego impulsu w kanale

Przyrząd do wzorcowania Emisji Akustycznej – elektroniczny generator sygnałów lub inny przyrząd, który może – wprowadzać w sposób powtarzalny – sygnał impulsowy do procesora Emisji Akustycznej, celem sprawdzenia i weryfikacji funkcjonalności przyrządu

Badanie Emisją Akustyczną – ogólny termin stosowany do opisu wszystkich form badania i monitorowania z zastosowaniem metody Emisji Akustycznej

Kontrola Emisją Akustyczną – kontrola lub badanie obiektu stosowane, przy określonym obciążeniu i wykorzystaniu aparatury Emisji Akustycznej, do wykrycia źródeł emisji, takich jak powiększające się wady i/lub nieciągłości

Monitorowanie Emisją Akustyczną – ciągły nadzór, Emisją Akustyczną elementu lub struktury, w czasie ich pracy lub monitorowanie procesu

Analiza Emisją Akustyczną – Interpretacja i ocena Emisją Akustyczną celem opisu i charakteryzowania źródeł Emisji Akustycznej

Położenie gniazd Emisji Akustycznej – przestrzenna koncentracja źródeł Emisji Akustycznej

Efekt Kaisera – brak występowania emisji akustycznej do chwili, gdy przyłożony uprzednio poziom maksymalnego obciążenia nie zostanie przekroczony

Impulsator – generator sygnałów i przetwornik stosowany do symulacji zdarzeń Emisji Akustycznej

Lokalizacja źródła – określenie przestrzennego położenia źródła Emisji Akustycznej na podstawie pomiaru czasu przybycia, z zastosowaniem układu czujników

Strefa lokalizacji – okreśłona powierzchnia zawierająca źródła Emisji Akustycznej, ustalona na podstawie aktywności Emisji Akustycznej wykrywanej przez pojedynczy czujnik Emisji Akustycznej lub kolejności wykrywanych zdarzeń przez czujniki, względnie kombinację obu sposobów

Czujnik zabezpieczający – czujnik Emisji Akustycznej stosowany do rozróżniania źródeł pochodzących spoza obszaru badania

Układ czujników – kombinacja czujników Emisji Akustycznej rozmieszczonych celem lokalizacji źródła

Czułość czujnika Emisji Akustycznej – zależność między ruchem fali akustycznej w punkcie pomiaru i elektrycznym wyjściem czujnika Emisji Akustycznej, zwykle wyrażona w woltach na metr i sekundę lub woltach na mikrobar.

Najnowsze wiadomości

30.03.2018

Laboratorium Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o. o. z dniem 30 marca 2018 roku uzyskało Świadectwo Uznania Laboratorium nadane przez Urząd Dozoru Technicznego do prowadzenia badań laboratoryjnych pod numerem: 
LBU-242/27-18 zgodnie z  PN-EN ISO/IEC 17025:2005.


Już dzisiaj możesz wykonać kompleksową diagnostykę urządzenia technicznego dozorowanego metodą Emisji Akustycznej

– bez potrzeby opróżniania urządzenia,
– bez potrzeby wstrzymywania cyklu pracy,
– bez potrzeby inspekcji wewnętrznej ,
– bez potrzeby rozizolowywania urządzenia,
– bez potrzeby utylizacji magazynowanego medium,

Wybierz AED Polska Sp. z o. o. a doradzimy i opracujemy program badań technicznych pod kątem konkretnego urządzenia, zweryfikujemy niezbędne wymagania stawiane przez Urząd Dozoru Technicznego, dzięki czemu Tobie pozostanie bezpieczne eksploatowanie urządzenia w ramach Utrzymania Ruchu oraz zaoszczędzony czas oraz środki finansowe.

Prześlij na adres e-mail: aed@aed-polska.pl  swoje dane kontaktowe oraz zagadnienie którym jesteś zainteresowany – gwarantujemy że odpowiedni dział AED Polska Sp. z o. o.  skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin, celem omówienia sprawy.

czytaj więcej »
Zobacz pozostałe wpisy

Nasze nagrody i wyróżnienia:

Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o.o.

posiada wdrożony

Zintegrowany System Zarządznia

Jakością wg. ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001